בעת התמודדות עם מחלה או מצב רפואי מורכב, אתם שואפים לקבל את הטיפול הטוב ביותר, עבורכם או עבור בני משפחתכם. דף זה מפרט את הזכויות הבסיסיות ביותר של תושבי המדינה במערכת הבריאות הישראלית ומספק מידע וקישורים אל מי ניתן לפנות לקבלת מידע נוסף וסיוע פרטני במימושן. זו זכותכם – הזכות לבריאות.

הרופא/ה שלי!

זכותי לבחור את הרופא/ה בקהילה שידעו לטפל בי באופן הטוב ביותר
זכותכם לבחור את קופת-החולים שתספק לכם שירות, את המוסד הרפואי בו תטופלו ואת הרופא שיטפל בכם בקופה. חובת הרופא המטפל היא להגיע לאבחנה רפואית מדוייקת ככל הניתן, להחליט על הטיפול הנדרש, וכן להשגיח כי טיפול זה יינתן למטופליו.

  • תושבי המדינה זכאים לבחור את קופת-החולים בה יבוטחו, וכן לעבור בין הקופות תוך שמירה מלאה על רצף זכויותיהם בקופה ובביטוחים (משלים וסיעודי).
  • מבוטחי קופות החולים רשאים לבחור בין נותני השירותים הרפואיים (כגון בתי חולים ומכונים) הנמצאים בהסדר עם הקופה שבה הם מבוטחים בכפוף ל״הסדרי הבחירה״ שלה עם נותני שרות אלו, כאשר היא מחוייבת לפרסם את השירותים וכיצד ניתן לקבלם, ולספק מידע זה לרשות חבריה. במקרים מסויימים, זכותכם לבחור ספק שרותים שלא נמצא בהסדר עם הקופה, כאשר יכולתן של קופות החולים להגביל את חופש הבחירה של מבוטחיהן כפופה לעקרונות, כמו עקרון הרצף הטיפולי (לא תידרש החלפת מוסד רפואי במהלך מחלה/מצב רפואי והטיפול בהם), עקרון המומחיות (מצב רפואי המצדיק קבלת טיפול במוסד מתמחה, לא יהיה תלוי בהסכמי שירות/הסדרי הבחירה שבהם התקשרה הקופה) ועקרון המרחק הסביר (מרחק קבלת שרותים אלו ממקום מגוריו של המבוטח).
  • החובות הכלליות של הרופא המטפל נקבעות על פי הרשיון הניתן לעסוק ברפואה, הסכמים, חוקים, פס״ד ותקנות שונות. כדי לעמוד בחובות אלה ובעיקר כדי לשמור על בריאות המטופלים – מוטל עליו להגיע לאבחנה מדוייקת ככל הניתן, להחליט על הטיפול הנדרש, ולהשגיח כי טיפול זה יינתן למטופליו (הדין בישראל מטיל עליו את האחריות הישירה לכך, עם עילה לאחריות שילוחית למוסד הרפואי המעסיק אותו).

מידע נוסף באתר:

הבדיקה שלי!

זכותי לקבל את הבדיקה הדרושה לי, ובזמן סביר
זכותכם להגיע לאבחנה רפואית מדוייקת ככל הניתן, לכן במידה ונדרשת הפנייה לבדיקות עזר במכונים או מרכזים רפואיים והתייעצויות עם גורמים נוספים, אתם זכאים לקבלה, בכפוף לסל הבריאות.

  • במקרים שבהם מבוטח זקוק לבדיקה או שירות רפואי הניתנים על ידי נותן שירותים ״חיצוני״ לקופה (למשל, מרפאות חוץ בבתי חולים), הוא יידרש להציג בפני נותן השירות ״טופס 17״ (התחייבות הקופה לשאת בעלות השירות, כגון: אשפוז בבית חולים/מוסד רפואי חיצוני אחר, חדר מיון, רופא מקצועי, או בדיקה). אם לקופה אין הסכם עם נותן השירות אליו הופנה המבוטח, היא יכולה להפנותו לנותן שירות אחר הנכלל בהסדרים עימה.

חשוב לדעת כי כל האמור הינו בכפוף לעקרונות הטיפול המנהלי ולחוזר משרד הבריאות בנושא, הקובע כי:

קופת חולים המבקשת להתנות בדיקה באישור מקדים תציין את הבדיקות המחייבות אישור מקדים באתר האינטרנט שלה סירוב לתת אישור לבדיקה יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב הרופא המטפל אחראי להעביר את הפניה לגורם המינהלי המאשר בקופה התשובה לבקשה למתן אישור תינתן לא יאוחר מ- 4 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה ע״י הרופא המטפל אי מתן תשובה תוך פרק הזמן האמור יחייב את הקופה לשלם את עלות השירות בדיקה הנדרשת במצב רפואי דחוף – הרופא המטפל יכול לאשרה אף ללא אישור מקדים.

מידע נוסף באתר:

התרופה שלי!

זכותי לקבל את הטיפול שהכי מתאים לי
זכותכם לקבל את הטיפול התרופתי המתאים לכם ביותר, כאשר הרופא הוא איש המקצוע היחיד הרשאי לבחור אותו. הסכמתכם נדרשת לטיפול, ולצורך כך הכרחי לספק לכם את כל המידע הקשור לאבחנה, למהות הטיפול המוצע וטיפולים חלופיים, סיכויי הצלחתם וסיכונים אפשריים.

  • קופות החולים מחויבות לספק למבוטחים תרופות הנכללות בסל הבריאות על פי חוק, בכפוף להתוויות הרפואיות של התרופה ולשיקול הדעת של הרופא המטפל.
  • הסכמת החולה לטיפול היא תנאי ראשון למתן טיפול רפואי (הסכמה מדעת).
  • אתם זכאים לקבל את כל המידע הקשור לאבחנה, למהות הטיפול המוצע, סיכויי הצלחתו, וסיכונים אפשריים, לרבות מידע מלא בנוגע לטיפולים חלופיים שהוצעו/ אושרו לכם.
  • זכותכם לשמור על רצף טיפולי ומצב רפואי יציב ולכן אם הוצע לכם טיפול חלופי (ובמיוחד אם אתם מתמודדים עם מחלה כרונית הדורשת טיפול ממושך, כאשר מצבכם הרפואי יציב) עליכם להתייעץ עם הרופא על רציפות הטיפול, השלכות החלפת הטיפול והסיכונים הנלווים לכך. אם ניתנה על ידי הרופא שלכם הוראה מפורשת לנפק תרופה מסוימת, קופת החולים/הרוקח לא רשאים לספק לכם תרופה חלופית. בהיעדר הוראה כזו, ניתן לספק תרופה חלופית, כל עוד היא מאושרת לשיווק, וקיימת זהות מהותית בינה לבין זו שנרשמה לכם. חל איסור לספק תרופות ביולוגיות חלופיות אלא באישור הרופא המטפל.
מומלץ לבדוק את ההנחות, הפטורים ואת תקרות תשלום שנקבעו לאוכלוסיות שונות ברכישת תרופות ניתן להשיג תרופות שאינן כלולות בסל שרותי הבריאות גם במסגרות אחרות.

מידע נוסף באתר:

הזכויות שלי. בקצרה.

חוק זכויות החולה (התשנ״ו-1996) קובע את זכויות המבקש/ת או מקבל/ת טיפול רפואי. החוק נועד להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים ומהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם.

עיקרי זכויות המטופל/ת על פי החוק:

הזכות לקבלת טיפול רפואי עומדת לכל הנזקק לו (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות) הזכות לזיהוי וקבלת פרטי המטפל/ת (מידע בדבר זהות ותפקיד).  הזכות לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום ללא התנייה הזכות לקבל טיפול נאות וללא אפליה המטפל והמוסד הרפואי חייבים לסייע למטופל/ת המבקש/ת לקבל חוות-דעת נוספת הזכות להמשך טיפול נאות בעת מעבר בין מטפלים או מוסדות רפואיים הזכות של המאושפז/ת בבית חולים לקבל מבקרים בזמנים שנקבעו לכך הזכות לכבוד ולפרטיות הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול ולתת הסכמה מדעת הזכות לקבלת מידע מהרשומה הרפואית והעתק של התיק הרפואי (בתשלום של 10 ₪) הזכות לקבל ייעוץ וסיוע / לברר תלונות מול העובד ה״אחראי לזכויות המטופל״ בכל מוסד רפואי הזכות לשמירה על סודיות רפואית.

מידע נוסף באתר:

מידע ופנייה לקבלת סיוע

למידע נוסף ומיצוי זכויות (ללא עלות) יש לפנות אל מוקדי פניות הציבור של קופות החולים אם סורבתם – פנו לנציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות. כמו כן, תמיד ניתן לפנות אל אירגוני הסיוע ועמותות חולים, היכולים לספק ליווי פרטני וסיוע במיצוי זכויות לפי סוג המחלה / מצב רפואי (כולל קליניקות לסיוע משפטי חינם).

לקישורים - הקליקו על הסמלים:

מידע נוסף בנושא זכויות החולה בישראל ניתן למצוא באתר:

מוגש כשירות לציבור מטעם האגודה לזכויות החולה בישראל
המידע בדף זה הינו כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לו. הוא אינו כולל את כל ההיבטים החוקיים בנושא, ואין להסתמך עליו לצורך נקיטת הליכים ו/או פעולות פרטניות. לחולים בישראל זכויות רבות נוספות המקבלות תוקף חוקי מחוקים, הסכמים שונים, תקנות, חוזרים ונהלים שמפרסם משרד הבריאות, פסיקות בתי-המשפט וכיו״ב.

10